Algemene Leveringsafspraken

Tekstbureau Blanche-Fleur

Algemene Leveringsafspraken
Tekstbureau Blanche-Fleur
Meerkoet 56
7423 CL Deventer
06 531 17 677
www.tekstbureaublanche-fleur.nl
info@tekstbureaublanche-fleur.nl
KvK Apeldoorn 74155652

Artikel 1 – Algemeen
1 Deze algemene leveringsafspraken gelden voor alle diensten, producten en werkzaamheden tussen mij als eigenaar van Tekstbureau Blanche-Fleur en jou als klant en/of opdrachtgever. Iedere vorm van dienstverlening wordt via de e-mail door mij bevestigd vóór de eerste samenwerking en/of na het intake- of kennismakings-gesprek.
2 Waar ‘jij’, ‘je’ of ‘jullie’ staat, bedoel ik ‘jou als klant en/of opdrachtgever’. Waar ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ staat bedoel ik mijzelf, Esther Vroklage-Hoek als eigenaar van onderneming Tekstbureau Blanche-Fleur.
3 Op alle werkzaamheden vanuit Tekstbureau Blanche-Fleur is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 – Resultaat en aansprakelijkheid
1 Ik zal alle werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en professionaliteit uitvoeren. Mijn werkzaamheden hebben het karakter van een inspanningsverbintenis, omdat ik het beoogde resultaat niet kan garanderen. Als het werk uit een Nederlandstalige tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de standaardspelling geschreven zijn.
2 Ik ben niet aansprakelijk voor mogelijke directe of indirecte schade bij jou als klant of opdrachtgever, tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van mij. Voor het geval wordt geoordeeld dat mij geen beroep op het voorgaande toekomt, geldt dat ik jegens jou als opdrachtgever aansprakelijk ben voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag.
3 Als opdrachtgever heb je, als inhoudelijk deskundige, de inspanningsverplichting om de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en daarmee aanvaardt je de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Je vrijwaart mij tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van mijn kant.

Artikel 3 – Offerte en offertekosten
1 Aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van Tekstbureau Blanche-Fleur en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en er wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
2 Stel je als opdrachtgever prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken honorarium per uur.
3 Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor één maand. De kosten van omvangrijke offertes kunnen in rekening worden gebracht. Als een omvangrijke offerte geldt die, waarvoor in totaal meer dan twee uur werk moet worden verricht inclusief de mondelinge toelichting. Ook al betaal je de kosten voor de offerte, de in deze offerte geleverde voorstellen blijven eigendom van mij en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4 – Overeenkomst van Opdracht
1 In de overeenkomst van opdracht wordt de opdracht kort omschreven en wordt aangegeven: – het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de tekst of dienst, de wensen van de opdrachtgever/klant en de omvang van het werk; – in hoeverre medewerking van jou vereist is, c.q. wat je inbreng is; – welke materialen en gegevens je aanlevert, en binnen welke termijn; – wie de tekst goedkeurt, binnen welke tijd; – in wiens opdracht en voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is; – de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, digitaal of andere informatiedrager) en het gewenste bestandsformaat; – de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst of dienst.
2 Tevens worden bijkomende werkzaamheden kort vermeld, zoals: – research, – conceptont-wikkeling, – eindredactie, – administratieve ondersteuning, waaronder typewerk, – correctie van zet- en/of drukproeven of van opgemaakte bestanden, – verzorging van illustraties en/of fotografie, – vormgeving, begeleiding van drukwerk en afwerking, – traffic, – vertalingen, – pretesten.
3 In de overeenkomst van opdracht kan onderscheid worden gemaakt tussen honorarium, bureaukosten, andere directe kosten en de kosten van derden.

Artikel 5 – Uitvoering opdracht
1 Indien de levering een tekst bevat, zal de opdracht betrekking hebben op levering van de concepttekst en eenmaal een herziening na overleg. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht. Ook bij andere leveringen is in principe één herziening in de prijs inbegrepen, tenzij expliciet iets anders wordt overeengekomen.
2 Vanuit Tekstbureau Blanche-Fleur mag ik werkzaamheden laten uitvoeren door derden, zoals medewerkers, stagiaires of freelancers. Dit gebeurt altijd in overleg en overeenstemming.
3 Ik houd mij aan afspraken en tijdschema’s. Dat lukt als jij je ook aan jouw deel van de afspraken houdt, de juiste informatie verstrekt en met mij samenwerkt. Blijft dit achterwege, dan ben ik niet in staat mij aan afgesproken tijdschema’s te houden. Vanuit Tekstbureau Blanche-Fleur kan ik, indien noodzakelijk de werkzaamheden (tijdelijk) opschorten en de kosten die uit de vertraging voort komen in rekening brengen.
4 Als tijdens de uitvoering blijkt dat we de overeenkomst moeten wijzigen of aanvullen, kan dit consequenties hebben voor de investering en de uitvoeringstermijn. We passen de overeenkomst zo snel mogelijk en in onderling overleg aan.
5 Wanneer we werken met een vaste maatwerkprijs, dan staat deze vast, ook als blijkt dat de werkzaamheden minder of meer tijd kosten tenzij de overeenkomst wordt aangepast.

Artikel 6 – Opzegging of uitstel
1 Beide partijen kunnen de overeenkomst voortijdig en eenzijdig beëindigen onder de volgende omstandigheden: • als één van beide partijen van mening is dat de overeenkomst niet meer kan worden uitgevoerd volgens de opdrachtbevestiging en eventuele latere afspraken, én • als de andere partij alles heeft gedaan om verdere uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
2 Je hebt hiervoor een termijn van maximaal veertien dagen. Je motiveert de beëindiging van de overeenkomst schriftelijk bij mij via info@tekstbureaublanche-fleur.nl
3 Als de overeenkomst wordt uitgesteld of ingetrokken, ben ik niet langer verplicht onaffe diensten te leveren of werkzaamheden uit te voeren. Vanuit Blanche-Fleur heb ik wel recht op betaling voor het werk dat ik al verricht heb. Indien ik al voorbereidingen heb getroffen voor het niet uitgevoerde deel van de overeenkomst, dan heb ik recht op een redelijke vergoeding voor het niet-uitgevoerde deel van de overeenkomst.
4 Als een van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst van opdracht onmiddellijk te beëindigen.
5 Als je een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert om één van de bovenstaande redenen, factureer ik het werk dat al gedaan is, plus de tijd die ingepland was voor deze overeengekomen opdracht.

Artikel 7 – Overmacht
1 Ingeval van overmacht bij mij, dan zal ik daarvan onverwijld mededeling doen aan jou. Tijdens de periode van overmacht wordt de inspanningsverbintenis opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring.
2 Als opdrachtgever span je je in om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en te honoreren. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.
3 Ik ben niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van deze overmacht.

Artikel 8 – Betaling
1 De betalingstermijn van facturen is veertien kalenderdagen na de factuurdatum. Het factuurbedrag kun je overmaken op de zakelijke bankrekening van Blanche-Fleur met IBAN NL88 ASNB 0781 2701 70.
2 Bij langdurige of omvangrijke opdrachten wordt een betaling in termijnen afgesproken. De betalingsafspraak geldt ook als je als opdrachtgever de geleverde teksten uiteindelijk niet gebruikt.
3 Gedeeltelijke betalingen worden eerst verrekend met eventuele kosten, daarna met de opengevallen rente en tot slot met de hoofdsom.

Artikel 9 – Geheimhouding en privacy
1 Partijen betrachten geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij in het kader van onze overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de overeenkomst.
2 Tekstbureau Blanche-Fleur heeft in het kader van de wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een Privacyverklaring opgesteld en openbaar gemaakt middels publicatie op de website www.tekstbureaublanche-fleur.nl

Artikel 10 – Geschillen
1 Indien er sprake is van een geschil, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen beide partijen zich tot het uiterste inspannen dit in onderling overleg op te lossen, eventueel met hulp van een mediator.
2 Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Tekstbureau Blanche-Fleur.

Artikel 11 – Auteursrecht, intellectueel eigendom, reproductierecht
1 Alle door mij vanuit Tekstbureau Blanche-Fleur aan jou geleverde of ter beschikking gestelde teksten (w.o. ook materialen, analyses, adviezen, rapporten, plannen, alsmede voorbereidend materiaal daarvan) blijven mijn eigendom totdat alle gemaakte afspraken door beide partijen zijn nagekomen.
2 Als tekstschrijver van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet verleen ik bij levering een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. De herpublicatie in het overeengekomen medium, de publicatie in enig ander medium en ieder ander gebruik dan overeengekomen is toegestaan bij de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tekstbureau Blanche-Fleur. Het is mogelijk dat er in overleg een vergoeding wordt gevraagd.
3 Na de exclusieve licentieverlening als bedoeld in artikel 11.2 behoud ik als schrijver van de teksten mijn auteursrechtelijke bevoegdheden.
4 Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Je kunt als opdrachtgever deze bezwaren bij het verlenen van de opdracht bespreken en deze zal ik aanvaarden. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is echter geen overwegend bezwaar. In sommige gevallen kan ik eisen dat mijn naam niet wordt vermeld of dat ik liever gebruik wil maken van een pseudoniem.
5 Bij ingrijpende wijzigingen van de door mij geschreven en geleverde tekst die ik als oorspronkelijke auteur niet kan accorderen, heb ik het recht op grond van de Auteurswet het gebruik van deze tekst te verbieden. In dat geval ben je als opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, dan kan dit leiden tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
6 Bij auteursrechtelijk beschermd werk dat aan de overheid wordt geleverd wordt bij publicatie altijd het auteursrechtelijk voorbehoud gemaakt zoals bedoeld in art. 15b van de Auteurswet. Onder de toepassing van dit artikel valt zowel de publicatie door als in naam van de overheid.
7 Bij inbreuk op het auteursrecht ben je als opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht wordt onder meer beschouwd: . hergebruik van mijn werk zonder toestemming; . publicatie in enig ander medium dan overeengekomen; · aantasting van mijn werk; · publicatie zonder naamsvermelding.
8 De bepalingen van artikel 2 tot en met artikel 7 hebben ook betrekking op teksten die ik van derden betrek. Ik als tekstschrijver van Tekstbureau Blanche-Fleur garandeer jou als opdrachtgever, dat je gerechtigd bent tot bovengenoemd gebruik.
9 Als je mijn teksten voor iets anders wilt gebruiken dan waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren, neem dan even contact met mij op om dit af te stemmen;
info@tekstbureaublanche-fleur.nl

Artikel 12 Vindplaats en wijziging Algemene Leveringsafspraken
Deze Algemene Leveringsafspraken heb ik openbaar gemaakt op de website van Tekstbureau Blanche-Fleur en wordt met iedere offerte en overeenkomst meegestuurd, dan wel overhandigd. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst met mij binnen Tekstbureau Blanche-Fleur.

De Nederlandse tekst van de Algemene Leveringsafspraken is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

versie 1.0, d.d. 20-10-2020